Programma Samen één:

Gezond (boeren)verstand en het 'hart op de juiste plaats' is de basis van het programma van Samen Eén. We kiezen voor een professioneel en zuinig beleid, met oog voor alle noden van de gehele bevolking. Zo staan we garant voor een mooie en moderne gemeente, die zich voorbereidt op de toekomst en waar het goed is om te wonen en te leven. 

1  Overleg en Bestuur 


Samen Eén streeft ernaar om de werking van de gemeenteraad verder professioneel uit te bouwen. Samen met de kwalitatieve personeelsleden van de gemeente moeten de te bespreken punten van de gemeenteraad degelijk worden voorbereid. Hier werd in de vorige legislatuur al heel wat ondernomen, het komt er nu op aan dit verder te verfijnen en te optimaliseren.

De centralisatie van de verschillende diensten werd reeds opgestart, maar ook hier willen we verder aan werken. "De Arena" (huisvesting van onze technische dienst) is hiervan een treffend voorbeeld.

2  Financieel beleid

Tijdens deze legislatuur zijn we er in geslaagd om de gemeentefinanciën te herschikken. De schulden werden afgebouwd van 21 miljoen euro naar 12 miljoen euro en tegelijk waren er belangrijke investeringen voor de toekomst. Een voorbeeld hiervan is de bouw van een nieuwe brandweerkazerne en een gemeentelijk zwembad. Ook de aankoop van Tiegembos was mogelijk

In het begin van de volgende legislatuur zal de klemtoon liggen op de (verdere) uitvoering van de opgestarte investeringen. We willen het nieuwe financiële beleid op deze manier verder zetten!

3 Openbare werken

Door de grote ervaring die onze mandatarissen hebben, konden wij de vorige legislatuur een zeer efficiënte werking garanderen. Door de aankoop van professioneel materiaal en dankzij onze goed

opgeleide mensen konden we een hoge kwaliteit van uitgevoerde werken aanbieden.

We willen bovendien inzetten op het verder vernieuwen van onze landelijke en gemeentelijke wegen, het uitbreiden van ons voetpadennet en de algemene toestand van ons wegennet op peil houden. Een aantal projecten zoals de Schaagstraat, Waregemstraat en Grote Leiestraat zitten al in de "pipeline".

Wij maken ook werk van de verdere vernieuwing van onze straatlantaarns met led-verlichting waar we binnenkort zullen kunnen dimmen en heel wat energie besparen.

4  Woonbeleid en ruimtelijke ordening 

We kiezen bewust om bestaande, verouderde sites nieuw leven in te blazen door deze te hergebruiken en aan te passen aan nieuwe noden. Ook reconversie is aangewezen waar nuttig en menselijk. Dit kan zowel voor ambachtelijke zones als woongelegenheden. We zullen ook geen enkele opportuniteit laten verloren gaan mochten er zich nog mooie kansen aanbieden om te wonen of te ondernemen.Nieuwe bedrijventerreinen zijn welkom en zelfs wenselijk, doch dienen bij voorkeur zo dicht mogelijk gesitueerd te zijn bij onze naburige autosnelweg, opdat onze dorpskernen zo veel mogelijk worden ontlast van (zwaar) verkeer.

5  Verkeersveiligheid en leefbaarheid 

De ideeën van de verruiming van de Kerkstraat en het niet uitvoeren van de ringweg worden stilaan werkelijkheid. De ringweg is opnieuw voor een tijdje uitgesteld en in de Kerkstraat moeten alle nieuwbouwprojecten achteruit gebouwd worden. We zetten ook verder in op het veilig maken van kruispunten en schoolomgevingen. Concrete projecten zijn in volle studie en ontwikkeling. 

6 Lokale economie

Om onze (lokale) economie maximaal te ondersteunen, moeten we verder inzetten op het opnieuw inrichten van bestaande oude sites en indien mogelijk nog een zone realiseren dicht bij de autostrade. Ook het inrichten van infoavonden en praatcafés zijn een succesvolle formule om onze middenstand van dienst te zijn. Ook ons digitaal loket draagt bij tot het efficiënter werken van onze ondernemers. 

7  Landbouw

Onze gemeente is een landelijke gemeente en er is nog altijd heel wat te doen rond de landbouw. Ook daar willen wij, zoals in de vorige legislatuur, onze volledige steun geven. Bijvoorbeeld door het helpen vervullen van formaliteiten en het begeleiden van nieuwe uitbatings- en milieuvergunningen. Op de "openbedrijvendagen" van Anzegem werden ook de landbouwers in de kijker gezet. Hierdoor kregen burgers een beter zicht op de toegevoegde waarde van deze bedrijven.

8  Onderwijs

 In Anzegem zijn er scholen van de drie onderwijsnetten. De gemeente ondersteunt deze op een actieve manier: bv organisatie van de buitenschoolse opvang, organisatie van busvervoer voor zwem-, sport- en andere activiteiten. Zowel de scholen als de kinderen varen hierbij wel. Het verder samenwerken van de verschillende onderwijsnetten wordt een prioriteit voor de volgende legislatuur.

9  Senioren, jeugd, sport en cultuur

Anzegem kent een belangrijke vrijwilligerswerking die voor mensen van alle leeftijden actief is. We willen deze organisaties op een actieve manier verder ondersteunen waar mogelijk en op deze manier bijdragen aan hun waardevolle werking. Door bijvoorbeeld het RUP "drie kaven" wordt het mogelijk gemaakt om heel wat sportdisciplines uit te oefenen. We willen het hoge niveau van de zorg voor onze ouderen verder ondersteunen en uitbouwen.

10  Algemene visie 

De huidige burgemeester Gino Devogelaere en schepenen Johan Delrue en Willy Demeulemeester hebben afgelopen 6 jaar samen met gemeenteraadsleden Anja Desmet en Tine Temmerman geprobeerd een antwoord te bieden op de noden van Anzegem.